Voor deze website is het onderstaande van toepassing:

Aansprakelijkheid

Hoewel Karin de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om papilio.name te beveiligen, aanvaardt Karin geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Karin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright Karin Kaastra

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige ander manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden teksten, foto's, illustraties van deze site over te nemen tenzij hiervoor, schriftelijk, toestemming is verleend door Karin Kaastra.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van papilio.name (teksten, afbeeldingen, foto's, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Karin Kaastra, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in deze site gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. 

Privacy

Papilio.name hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers van papilio.name wordt alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. Karin draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.

Verwijzing andere websites

Papilio.name bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van papilio.name liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van papilio.name. Karin is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Karin geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Overig

Karin mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Karin is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Ook mag zonder opgave van reden anonieme berichten of door Karin bevonden ongewenste berichten uit het gastenboek worden verwijdert. 

Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u het contact formulier invullen.